Logo

Tapu Alım Satım İşlemleri Nasıl Yapılır.?

Tapuya Giderken Alıcı Ve Satıcının Hazırlması Gereken Belgeler

 

Tapu Alım Satım İşlemleri Nasıl Yapılır. ?
 

Gayrimenkul alım-satım işlemleri sırasıyla ve eksiksiz bir şekilde yapıldığı takdirde süreç sorunsuz olacaktır. Öyleyse tapu alım-satım işlemleri nasıl yapılır, sorusunun yanıtı;

Tapu işlemlerinizi tapuya gitmeden önce yapılacaklar ve tapu dairesinde yapılacaklar şeklinde iki gruba ayırmak doğru olacaktır.

Tapu dairesine gitmeden önce

- Eğer alıcı durumundaysanız, satın alacağınız gayrimenkulün tapu fotokopisini edinin. Elinizdeki tapu fotokopisiyle gayrimenkulün bağlı olduğu belediyenin emlak bölümünden emlak vergisi olup olmadığına bakın.

- Satın alacağınız gayrimenkul eğer bir arsa ise, yerin köşe kazıkları ile sınırlarının belirlenmesini isteyin.

- Gayrimenkulün imar bilgilerini edinin. binanın belediye imar müdürlüğünde bulunan onaylı projesindeki bağımsız bölüm numarası ile, tapu senedindeki numara uyuşuyor mu bakın.

- Gayrimenkul eğer bir bina ise iskânlı ve DASK'lı olup olmadığını araştırın.

- Tapu işlemleri için gerekli belgeleri edinin.

Tapu alım-satım işlemleri için gerekli belgeler..

- Satıcının yanında bulundurması gereken belgeler; 6 aydan önce çekilmiş 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi, temiz belgesi.

- Alıcının yanında bulundurması gereken belgeler; 6 aydan önce çekilmiş 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi.

- Ayrıca belediye rayiç belgesi ve tapunun aslı veya fotokopisi, ödemede kredi kullanılmış ise, ipotek evraklarının da hazır olması gerekli.

Tapu dairesinde..

- Satıcı, tapu dairesinde sıramatikten TC kimlik numarası ile sıra numarası alır.

- Evrakların eksiksiz ise ön başvurunuz onaylanacaktır. Tapu dairesinde gerçekleşen incelemeden sonra satıcıya mesaj gelir. Mesaj içeriğinde tapu harcının nereye ödeneceği bilgisi ve akabinde randevu günü ve saati verilir.

- Tapu harcı yatırılır.

- Tapu dairesine, randevu saatinden en az 15 dakika önce gidilir.

- Evraklar ile tapu harç dekontları ilgili memura verilir.

- Başvuru numaranız anons edilince Akit Odası'na geçilir.

- Akit Odası'nda tapu kayıtları imzalanır. 

- En son müdürün imzasından sonra tapu belgesi teslim edilir.

Tapu devir işlemleri nasıl yapılır?

Tapu işlemi, alıcı ve satıcı tarafından ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’nde gerçekleştiriliyor. Alıcı veya satıcı bir sebeple gelemezlerse, noterden yetki verdikleri vekilleri de onlar adına alım satım yapabiliyor. Kredi kullanılıyorsa bankayı temsilen ipotek işlemlerini ve ödemeyi yapmak üzere bankanın avukatı da hazır bulunmalıdır. 

Tapu işlemleri sırasında hem alıcı hem de satıcı, satış bedeli üzerinden binde 15 oranında ayrı ayrı tapu harcı ödemek zorundadırlar. Örneğin 100.000 TL’lik bir alım satımda tapu harcı, her iki taraf için de 1.500 TL’dir. Bundan başka satıcı 68 TL civarında döner sermaye harcı da ödüyor. 

Tapu dairesinde yapılan satış esnasında izlenecek yol şöyledir: 

1) İlgili kişi gerekli belgelerle birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müracaat eder. 

2) Başvuru fişi düzenlenir, tapu harçları müdürlükçe tahakkuk edilip, ilgili bankalarca tahsil ettirilir. 

3) Akitsiz işlemlerde tescil veya terkin istem belgesi, akitli işlemlerde resmi senet tanzim edilir, ilgililere okutulmak veya yetkililerce okunmak suretiyle imzalanır. 

4) Düzenlenen belgeler (tapu senedi, ipotek belgesi vb.) tasdik edilerek ilgiliye verilir.

Tapu devri için gerekli belgeler nelerdir?

Tapu müdürlüğünde gerçekleşen herhangi bir alım-satım işleminde bazı belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Peki, "Tapu devri için gerekli belgeler" nelerdir, diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.

Tapu devri için gerekli belgeler

*Belediye Rayiç Bedeli Belgesi

Alıcı veya satıcı tapu fotokopisi ile gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye başvurup "Belediye Rayiç Bedeli Belgesi"bi alabiliyor. Belediyede yetkili kişi, ada parsel numarası ve tapuya kayıtlı isim bilgilerine göre gayrimenkul bilgilerine ulaşır ve belediye rayiç bedelini gösteren belgeyi veriyor.

*Nüfus Cüzdanı

Hem alıcının hem de satıcının yanlarında nüfus cüzdanının aslı ve birer fotokopisinin bulundurulması gerekiyor. Ayrıca satıcı için 1, alıcı için 2 fotoğraf isteniyor. Fotoğrafların daha önce kullanılmamış olup yırtık, üzerinde damga olmaması gerekiyor.

*Vergi Borcu Yoktur Yazısı

Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeden alınan belge olan "Vergi Borcu Yoktur Yazısı" geçmiş döneme ait borçların dokümanını gösteriyor. Alım-satım işlemi öncesinde mutlaka bakılması gereken Vergi Borcu Yoktur Yazısı'nda borcun olması halinde tapuya gitmeden 1 gün önce gayrimenkul sahibine bu durumun iletilmesi, pazarlıkla anlaşılan son fiyat ne ise bu fiyat üzerinden karşılıklı anlaşma sağlanıp, bu fiyat düşülerek son fiyat belirlenmesi gerekiyor.

*Tapu Aslı veya Fotokopisi

Tapunun aslı veya fotokopisi önceden hazırlanarak, tapu müdürlüğünde yanlarında bulunması gereken belgeler arasında yer alıyor.

*DASK

Gayrimenkulün konut veya işyeri olması durumunda DASK sigortası şartı aranıyor. DASK yapılmadan tapuda alım-satım işlemi yapılamıyor. DASK'ın olmaması halinde 1 gün öncesinde alıcı, satın alacağı gayrimenkulün deprem sigortasını herhangi bir sigorta acentesinden yaptırabiliyor.

*Vekâletname

Tapu Sicil Müdürlüklerine alıcı ve satıcı birlikte gitmesi gerekiyor. Eğer tüm işlemler emlakçı veya tam yetkili kılınan kişi tarafından yapılacaksa önceden düzenleme şeklinde hazırlanmış vekâletname verilmelidir.

Söz konusu belgeler şahıslar ve tüzel kimselerde farklılık gösterebiliyor. Tapu devri için gerekli belgeleri şahıslar ve tüzel kişiler olarak ayırmak gerekirse;

Şahıslarda

1.Tapu Aslı veya Fotokopisi

2.Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Avukat Kimliği

3.4203/5211 Sayılı Yasalara tabii gerçek kişiler için Türk Vatandaşlığından çıkma belgesi(pembe kart/mavi kart) ile uyruğuna geçtiği ülke resmi makamlarınca verilmiş kimlik belgesi zorunludur. Bu belgelerin dışında ki ehliyet, memur, sigorta vs kimlikleri geçerli sayılmaz.

4.Ayrıca belgesinde bulunmasa dahi tüm tapu işlemlerinde gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarının, Tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının ibrazı zorunludur.

5.İşlem yasal temsilci aracılığıyla yapılacaksa alıcı veya satıcının vekilinin Düzenleme şeklinde hazırlanmış vekâleti, vasi ise vasi kararı istenir

6.Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 x 4 cm ebadında orijinal fotoğraf olmalıdır.Renkli fotokopiler kabul edilmez. Satıcıdan 1 adet, alıcıdan 2 adet.

Tüzel Kişilerde

1.Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. İşlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

2.Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

3.Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

4.Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekâletin aslı,

5.Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

kaynak:http://www.petekemlak.com/      Mustafa BAL