Logo

Çekme Mesafesi

Çekme Mesafesi

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’de açık bir şekilde anlatılan çekme mesafelerinin detaylı anlatımı, Çekme Mesafeleri neye göre belirlenir ve çekme mesafelerinin hesabı

 • İÇİNDEKİLER
 • PLANLI ALANLARDA ÇEKME MESAFELERİ
 • — Yoldan çekme mesafesi
 • — Yan bahçelerden çekme mesafesi
 • — Arka bahçelerden çekme mesafesi
 • PLANSIZ ALANLARDA ÇEKME MESAFELERİ
 • — Yoldan çekme mesafesi
 • — Yan bahçelerden çekme mesafesi
 • — Arka bahçelerden çekme mesafesi
Binanın yoldan ve komşu parsellerden çekilmesi gereken mesafeye çekme mesafesi denir. Bir binanın yoldan ve komşu parsellerden ne kadar çekilmesi gerektiği imar mevzuatında açık bir şekilde anlatılmıştır. Çekme mesafeleri binanın kat sayısına ve planlı ya da plansız alanlarda olup olmamasına göre değişkenlik arz eder. Şimdi imar mevzuatına göre çekme mesafelerinin nasıl hesaplandığını ayrıntılı bir şekilde irdeleyelim.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Çekme Mesafeleri

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve imar planı bulunmayan yerler Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamı içerisindedir. Bu alanlarda kalan parsellerde;

Yoldan Çekme Mesafesi: Bina yüksekliği 60.5 metreden küçük olan binaların yoldan çekme mesafesi 5m‘dir. Ancak ilgili belediyeler bu mesafeyi artırabilir. Bina yüksekliği 60.5 metre ve daha fazla ise yoldan çekme mesafesi en az 15 metredir. Bu yükseklikten sonraki artan her kat için yoldan çekme mesafesi 0.5 metre artırılır.

Yan Bahçe Çekme Mesafesi: Doğal zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dahil 4 kat ve daha az katlı binaların yan bahçe çekme mesafesi 3 metre‘dir. Kat sayısı 4’ün üzerinde olan binalar için fazladan her kat için yan bahçe çekme mesafesi 0.5 metre artırılır.

Arka Bahçe Çekme Mesafesi: Arka Bahçe mesafesi bina derinliğine göre 2 farklı yolla hesaplanır.

 • Bina Derinliği 40 m veya daha az ise: Arka bahçe mesafesi h/2 olarak hesaplanır. Ancak bina derinliği 7m ve daha az çıkıyorsa arka bahçe mesafesi 2m’ye kadar düşürülebilir.
 • Bina Derinliği 40 m’den büyük ise: 4 kata kadar olan binaların arka bahçe mesafesi 3m’dir. 4 katın üzerindeki her kat için bu mesafe 0.5 m artırılır.

ÖNEMLİ Geçici Madde 4 –

1/6/2013 tarihinden önceki mevzuata göre ve mevzuatına uygun olarak kısmen veya tamamen yapılaşması teşekkül etmiş imar adalarında açık ve kapalı çıkmalar ile binaların yola olan uzaklıkları mevcut teşekküle göre belirlenir. Yan bahçe mesafeleri ve açık ve kapalı çıkma ölçüleri parselin sağında ve solunda bulunan mevcut binaların yan bahçe mesafesine ve bu mesafe içinde yapılan açık ve kapalı çıkmalara uygun olarak verilir. Arka bahçe mesafeleri ve bu mesafe içinde yapılacak açık ve kapalı çıkmalar; bitişik nizam yapı adalarında mevcut teşekküle, ayrık nizam yapı adalarında ise bitişiğindeki komşu parsellerin yapılaşmasına uygun olarak belirlenir.

Geçici 4. maddenin özeti: Her ne kadar planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde belirtilen çekme mesafelerine uyulması zorunlu ise de imar adasında mevcut yapılaşma varsa çekme mesafeleri verilirken bu yapılaşma dikkate alınarak verilir.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Çekme Mesafeleri

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ancak imar planı bulunmayan yerler Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamındadır. Bu alanlarla kalan parsellerde;

Yoldan Çekme Mesafesi: Yoldan çekme mesafesi en az 5 metredir. Ancak mevcut teşekküldeki binalar 5 metreden fazla ise bu duruma uyulur.

Yan Bahçe Çekme Mesafesi: Yan bahçe çekme mesafesi 3 metredir. Ancak mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanlarında çekme mesafelerini belirlemeye köy ihtiyar heyeti yetkilidir.

Arka Bahçe Çekme Mesafesi: En az bina yüksekliği kadar arka bahçe mesafesi bırakılmalıdır.

kaynak:http://www.petekemlak.com/      Mustafa BAL